زبان انگلیسی

کلماتی مناسب برای بیان احساسات و عواطف 🌻

خوشحال
Happy

غمگین
Sad

خشمگین
Mad

عصبانی
Angry

ترسیده
Afraid

شاد
Joy

متعجب
Surprised

آرام
Calm

زنده
Alive

مرده
Dead

تنها
Alone

با هم
Together

بی حوصله/خسته
Bored

راحت
Easy

مشکل/سخت
Difficult

بد
Bad

خوب
Good

متاسفم/ معذرت میخام
I am sorry

نگران نباش
Don’t worry